ตัวชี้วัดกระทรวง 21
ตัวชี้วัดเขต 0
QOF สปสช. เขต 2 26
กองทุน NCDs (DM, HT)

 สรุปผลสำเร็จการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งหมด เขตสุขภาพที่ 2