ตัวชี้วัดกระทรวง 23
ตัวชี้วัดเขต 7
QOF สปสช. เขต 2
กองทุน NCDs (DM, HT)

 สรุปผลสำเร็จการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งหมด เขตสุขภาพที่ 2