รายการตัวชี้วัด QOF สปสช. เขต 2 (2560)

ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

KPIตัวชี้วัดอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เขตฯ 2
QOF60_0001.1ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90) 91.5583.9688.4973.2583.4483.01
QOF60_0001.2ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน 1.801.903.121.481.291.86
QOF60_0002.1ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90) 90.9683.6086.7872.0583.5182.15
QOF60_0002.2ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง 6.7410.906.765.123.305.70
QOF60_0003ร้อยละของหญิงมีครรภ์ (ทุกสิทธิ) ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (QOF) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 37.9926.6528.2422.2234.7629.47
QOF60_0004ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 40.0442.1450.4444.7939.4143.27
QOF60_0005.1ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) (น้อยกว่าร้อยละ 40) 35.8653.9341.5243.4135.1442.54
QOF60_0005.2ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ(Respiratory Infection) (น้อยกว่าร้อยละ 40) 33.8434.4837.9343.8838.7538.37
QOF60_0006การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) (QOF) -17.55-0.3026.530.9636.8012.28
QOF60_0007สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล (ไม่น้อยกว่า 1.5 ) 1.362.351.451.641.391.57
QOF60_0009น้ำหนักทารกแรกคลอดต่ำกว่า 2,500 กรัม (น้อยกว่าร้อยละ 7) 10.088.128.089.978.788.81
QOF60_00010.1ร้อยละของการคัดกรองพัฒนาการเด็ก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45) 71.9068.2071.0666.2870.4769.22
QOF60_00010.2ร้อยละของการคัดกรองพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 13.9718.1319.1810.8911.6414.44
QOF60_00010.3ร้อยละของการคัดกรองพัฒนาการเด็กล่าช้าเข้าถึงบริการรักษา 13.647.9218.5015.586.8011.61