รายการตัวชี้วัด QOF สปสช. เขต 2

ทั้งหมด 26 ผลลัพธ์

รอบที่ 1 : QOF ช่วงเวลา 1 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559, รอบที่ 2 : QOF ช่วงเวลา 1 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559
KPIตัวชี้วัดอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เขตฯ 2
qof_0001ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์58.2262.2274.8664.6959.2663.60
qof_0002ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์39.2645.2865.6552.7145.0748.77
qof_0003ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี23.3327.0832.2030.0024.7927.48
qof_0004สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิต่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล1.181.130.981.231.471.22
qof_0005อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน โรคหืด สิทธิ UC2.780.391.222.310.731.20
qof_0006อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น สิทธิ UC0.070.951.170.901.621.03
qof_0007อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC0.210.650.370.440.510.43
qof_0008เด็กอายุ ต่ำกว่า 1 ปี ได้รับวัคซีนหัด (เฉพาะพจังหวัดตาก)73.5670.8973.3772.3969.7971.56
qof_0009ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5 82.0070.7491.1186.0380.2081.13
qof_0011ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน 68.5270.4683.8773.4070.0373.10
qof_0012ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหิต71.2670.4884.2476.3073.0975.08
qof_0013อัตราผู้ป่วยเบาหวาน(DM) รายใหม่ ต่อแสนประชากร634.63733.73608.30771.25526.78646.32
qof_0014อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง(HT) รายใหม่ ต่อแสนประชากร1,465.262,692.021,495.231,599.751,099.551,577.76
qof_0015อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1c ประจำปี64.9670.4759.6679.8060.9866.62
qof_0016อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ำตาลได้ดี46.9945.9249.4052.6543.3047.65
qof_0017.1อัตราผู้เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี42.0545.5055.2553.9244.5448.73
qof_0017.2ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและเบาหวาน อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ดี31.2729.6645.0736.9330.4135.23
qof_0018.1อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคลมชัก (epilepsy)0.020.060.070.050.060.05
qof_0018.2อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)0.000.030.030.020.040.03
qof_0018.3อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคหืด (asthma)0.070.040.080.060.100.07
qof_0018.4อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคหัวใจล้มเหลว-น้าท่วมปอด (HF-PE)0.000.030.090.090.080.06
qof_0018.5อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคเบาหวาน (diabetes)0.020.080.190.180.200.15
qof_0018.6อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง (HT)0.000.030.030.020.020.02
qof_0023อัตราน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย (< 2,500 g) (เพิ่มใหม่) 9.547.658.1911.209.559.26
qof_0024อัตราผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคจิตเรื้อรังที่ได้รับบริการภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง70.5175.9079.2971.0281.2676.24
qof_0025ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้า เข้าถึงบริการการรักษา 70.0025.0068.29100.0095.4583.33