รายการตัวชี้วัด กองทุน NCDs (DM, HT) (2560)

ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

KPIตัวชี้วัดอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เขตฯ 2
NCD60_0001อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจหาระดับ HbA1c อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (มากกว่าร้อยละ 90) 63.4570.4849.3560.5440.6754.43
NCD60_0002อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจวิเคราะห์ Lipid profile อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (มากกว่าร้อยละ 90) 50.5536.3442.9751.5029.1241.76
NCD60_0003ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน และหรือความดันโลหิตสูงสิทธิ UC ได้รับการคัดกรองค้นหา โรคไตเรื้อรัง (มากกว่าร้อยละ 90) 76.3673.1649.5969.9155.4363.56
NCD60_0004อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (มากกว่าร้อยละ 90) 58.0145.8260.0656.0220.8146.44
NCD60_0005อัตราผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจำปี (มากกว่าร้อยละ 90) 57.0458.0855.6451.0328.7247.69
NCD60_0006อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูง มีการตรวจวิเคราะห์ Lipid profile อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (กองทุน) (มากกว่าร้อยละ 90) 47.6030.5830.0147.8622.3735.11
NCD60_0007ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี สิทธิ UC (มากกว่าร้อยละ 70) 36.1443.1634.5245.4331.9038.20
NCD60_00011ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (มากกว่าร้อยละ 50) 15.0319.2714.9123.9311.2316.48
NCD60_00012อัตราผู้ป่วยเบาหวานตรวจสอบ albuminuria และได้รับยากลุ่ม ACEI หรือ ARB (มากกว่าร้อยละ 80) 60.2650.4249.6743.0960.2349.75
NCD60_00013อัตราผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ดี LDL < 100mg/DL (มากกว่าร้อยละ 70) 30.1337.9913.3836.7819.4626.32
NCD60_00022อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission Rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นในโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ (น้อยกว่าร้อยละ 3.46) 0.940.900.060.500.330.48
NCD60_00023อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission Rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตในโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ (น้อยกว่าร้อยละ 3.46) 0.090.050.010.010.050.04
NCD60_00024อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission Rate) ของผู้ป่วยตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน ในโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ (น้อยกว่าร้อยละ 3.46) 0.000.020.000.000.000.00
NCD60_00025อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission Rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือที่มีภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลที่รับลงทะเบียนสิทธิ (น้อยกว่าร้อยละ 1) 0.000.400.010.100.100.13
NCD60_00026อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ครั้งในรอบปี (มากกว่าร้อยละ 90) 70.2066.7051.1255.9841.9255.65
NCD60_00027อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่กลับมารักษา (น้อยกว่าร้อยละ 5) 18.7218.9819.2921.8226.0421.24
NCD60_00028อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 3 ครั้งในรอบปี (มากกว่าร้อยละ 90) 72.7075.6765.6262.5852.0563.45
NCD60_00029อัตราผู้ป่วยเบาหวานไม่กลับมารับการรักษา (น้อยกว่าร้อยละ 5) 19.5714.3310.7615.9523.7917.39