รายการตัวชี้วัดระดับกระทรวง

ประมวลผล : ทุก 1 ชั่วโมง
KPIตัวชี้วัดอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์รวมเขต
m10100อัตราส่วนมารดาตาย (ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)63.330.0063.09114.940.0036.44
m10200ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่า 85)87.9089.5698.2698.1598.5196.73
m10300เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10)9.978.3715.8410.867.119.66
m10400อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ไม่เกิน 6.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 100,000 คน)82.350.802.371.340.0011.60
m10500อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 13.108.7322.749.1418.9114.47
m10600ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร อายุ 15 - 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 16.09 ข้อมูลจากภาพรวมเขต ปี 2558)0.000.002.940.000.002.94
m10700อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน ในปีงบประมาณ 2559)28.986.150.005.740.506.34
m10800อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกินร้อยละ 27.31 ข้อมูลจากภาพรวมเขต ปี 2558)8.782.4319.060.0019.4513.61
m10900ร้อยละของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน (ไม่เกินร้อยละ 15 ของประชากรผู้สูงอายุ)4.585.8518.494.430.426.45
m11000ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)100.00100.00100.000.00100.0076.92
m11100ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (ตำบลเป้าหมายที่มีการจัดการด้านสุขภาพแบบบูรณาการตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 70)100.0053.97100.002.150.0061.17
m11200การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง (ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา)0.006.5635.47-29.000.0018.77
m11300ร้อยละของอำเภอที่สามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ได้ (ร้อยละ 50)100.0088.89100.00100.0072.7391.49
m11400ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ (ระดับ 5)0.000.000.000.000.000.00
m11500ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate) (ร้อยละ 92)98.45105.1792.6882.86100.0097.27
m11600มีเครือข่ายนักกฎหมายที่เข้มแข็งและการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องสำคัญ (ร้อยละ 70 ของการบังคับใช้กฎหมายที่ดำเนินการสาเร็จ)0.000.000.000.000.000.00
m11700ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป100.0044.4455.560.000.0063.89
m11800ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 70)60.0080.000.000.0060.0062.50
m11900ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10)0.000.0088.8911.119.0921.28
m12000มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (ร้อยละ 20)27.7227.4035.5454.2543.1339.82
m12100ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสำธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (ร้อยละ 75)81.000.0083.830.000.0083.43