ตัวชี้วัดกระทรวง 0
ตัวชี้วัดเขต 0
QOF สปสช. เขต 2 14
กองทุน NCDs (DM, HT) 18

 สรุปผลสำเร็จการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งหมด เขตสุขภาพที่ 2