หน่วยบริการสุขภาพ

#สำนักงานสาธารณสุขอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เขตสุขภาพที่ 2
1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด111115
2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ99991147
รวม101010101252
#โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เขตสุขภาพที่ 2
1โรงพยาบาลศูนย์100102
2โรงพยาบาลทั่วไป022015
3โรงพยาบาลชุมชน87781040
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล89114118146153620
รวม98123127155164667