บริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)

อัตรากำลังคนด้านสุขภาพ 32 สายงานหลัก เขตสุขภาพที่ 2

#วิชาชีพอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์เขตสุขภาพที่ 2
1นายแพทย์161141136275162875
2ทันตแพทย์4643476460260
3เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข3118294138157
4เภสัชกร67747310498416
5เจ้าพนักงานเภสัชกรรม4158527978308
6พยาบาลวิชาชีพ9029089351,3521,1385,235
7พยาบาลเทคนิค4231203926158
8ผู้ช่วยพยาบาล543335024146
9นักรังสีการแพทย์22141371470
10เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์1535519
11นักรังสีการแพทย์ (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)000000
12นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา)24322637
13นักกายภาพบำบัด2634243336153
14นักเทคนิคการแพทย์4140334758219
15นักวิทยาศาสตร์การแพทย์3491825
16เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์153328622104
17นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/เจ้าพนักงานวิทย์ (พยาธิ)01023024
18นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/เจ้าพนักงานวิทย์ (เซลวิทยา)2224212
19นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข63897098124444
20นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร108661343
21นักกายอุปกรณ์000000
22ช่างกายอุปกรณ์1432212
23นักกิจกรรมบำบัด5737830
24นักจิตวิทยาคลินิค/นักจิตวิทยา81255535
25นักสังคมสงเคราะห์4872425
26แพทย์แผนไทย8911112160
27เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน2322101544114
28นักวิชาการโสต/เจ้าพนักงานโสต6789838
29ช่างภาพการแพทย์100001
30นักวิชาการเวชสถิติ/เจ้าพนักงานเวชสถิติ171616153094
31นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย010023
32นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก20110013